Partneriaid

Bydd y partneriaid canlynol yn gweithio yn y Ganolfan ac yn y gymuned. Mae’r timau hyn yn gweithio law yn llaw a ni i gynnig dull cydlynol o gefnogi plant a theuluoedd.

 

Y Tim iaith a Chwarae

Mae’r tim hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd siarad a phlant, cael sgyrsiau, sefydlu arferion, defnyddio iaith, rhannu straeon, mwynhau rhigymau, cyflwyno sgiliau cyn ysgrifennu, a gwneud plant yn ganolog i deuluoedd. Mae’r tim yn ein helpu i gynnal grwp iaCh wythnosol a chyfleoedd a digwyddiadau hyfforddiant gydol y flwyddyn.

Prif gyswllt – Helen McDonald

 

Tim Chwarae a’r Rhaglen Magu i Rieni

Mae’r tim yn cynnal grŵp aros a Chwarae ar y cyd yn y Ganolfan bob wythnos, ac yn ein helpu i gynnal y Rhaglen Magu i Rieni. Mae’r rhaglen 10 wythnos yn eich helpu i fyfyrio a rhoi cynnig ar strategaethau i sicrhau perthnasau cadarnhaol a hapus yn y teulu.

Prif gyswllt – Pam Davies

 

Parents Plus

Gwasanaeth seicolegol arbenigol yw hwn i rieni plant yn y Blynyddoedd Cynnar sydd ag ymddygiad anodd a/neu broblemau gyda’u hiaith, chwarae neu o ran dod yn fwy annibynnol. Rydym yn cynnig ymyriadau am amser penodol a rhai yn y cartref. Fel arfer mae’r rhain yn ymwneud ag ymarfer chwarae a phlant a siarad a nhw mewn ffyrdd newydd. Gallem awgrymu ffyrdd newydd o annog a rhoi sylw i’r plentyn. Rydym yn helpu rhieni i deimlo eu bod yn rheoli’n well, a lle i rieni a phlant deimlo’n hapusach wrth ryngweithio.

Prif Gyswllt – Sarah Fitzgibbon

 

Tim iechyd

Mae’r tim o ymwelwyr iechyd a gweithwyr iechyd teuluol yn cynnal rhaglenni arloesol, yn seiliedig ar dystiolaeth, mewn grwpiau ac yn y cartref, i helpu teuluoedd a phob math o faterion iechyd. Yn benodol, rydym yn canolbwyntio ar faeth, iechyd emosiynol, rheoli ymddygiad heriol a datblygu lleferydd ac iaith.  Nod y gwaith yw helpu rhieni sydd a phlant 0-4 oed.

Prif Gyswllt – Karenza Moulton

 

Tim Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar

Mae Tîm Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar yn gweithio gyda phlant sydd ag anghenion ychwanegol (0-5 oed), eu teuluoedd a lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, gan eu cefnogi a chydlynu gwasanaethau hefyd, i hwyluso proses bontio ddidrafferth i ddosbarth meithrin neu ddosbarth derbyn. Rydym yn gweithio fel rhan o’r Fforwm Blynyddoedd Cynnar ac mewn partneriaeth a rhieni, ymarferwyr y blynyddoedd cynnar, a gweithwyr proffesiynol eraill ym meysydd addysg ac iechyd. Mae’r tîm yn monitro ac yn cefnogi lleoliadau i gynnwys yn llwyddiannus yr holl blant ag anghenion ychwanegol i fanteisio ar gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a gwneud cynnydd.

Prif arweinydd – Cath Keegan-Smith

 

Dysgu i Oedolion

Mae ystod o gyfleoedd dysgu i oedolion yn y Ganolfan. Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu cynnig gan amrywiaeth o bartneriaid a staff y Ganolfan. Yn eu plith mae coginio, cyrsiau Ehangu Mynediad, Saesneg i Siaradwyr ieithoedd Eraill, Datblygu Plant, Creu Gemwaith a Sgiliau Sylfaenol.

Gofynnwch yn y Dderbynfa am fanylion.