Cydraddoldeb a Chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau Cyfle Cyfartal i bawb, a’r nod yw bod yn gymuned ddysgu gynhwysfawr i’r graddau y gallwn. Mae gennym Bolisi Cydraddoldeb llawn yn y Ganolfan ac ar y wefan.

 

Hygyrchedd

Mae gennym gynllun gweithredu i bobl anabl sy’n ein helpu i gynllunio sut y gallwn wneud ein hadeilad a’n cymuned mor hygyrch â phosibl. Gall holl blant y ganolfan fanteisio ar y cyfleoedd sydd gennym. Mae gennym rampiau, tai bach i bobl ag anghenion arbennig (â chyfleusterau newid llawn a hoist) a thai bach i bobl anabl. Mae dau le parcio i bobl anabl yn y prif faes parcio.

 

Anghenion Arbennig

Mae gan rai plant anghenion addysgol arbennig a fydd yn effeithio ar eu cynnydd a’u lles emosiynol os na fyddwn yn eu cydnabod ac yn eu cefnogi. Drwy arsylwi ac asesu gofalus y nod yw nodi anghenion ac ymyrryd mewn ffordd sensitif, i roi cymorth priodol. Mewn rhai achosion mae angen i ni atgyfeirio plant at y Seicolegydd Addysg a fydd yn ymweld â’r ganolfan i roi cyngor, arsylwi neu asesu a siarad â staff a rhieni.

Caiff rhieni’r wybodaeth ddiweddaraf a gwahoddiad i’r Ganolfan i drafod y sefyllfa.

Caiff Cynlluniau Unigol eu creu i’r holl blant ag Anghenion Arbennig ac mae rhieni’n rhan lawn o’r broses. Cânt wybodaeth am ganlyniadau’r cynlluniau hyn, sy’n cael eu hadolygu a’u diweddaru o leiaf unwaith bob tymor. Weithiau, ar ôl arsylwi ac ymyrraeth ofalus, gallai Pennaeth neu Ddirprwy Bennaeth y Ganolfan neu Seicolegydd Addysg argymell fod gan blentyn anghenion arbennig sydd angen lefel uwch o gymorth, neu fod yn rhaid ymchwilio iddo/ei asesu ymhellach. Yna, gyda chaniatâd rhiant, gallwn wneud cais i’r Awdurdod Addysg am asesiad llawn. Gallai hyn arwain at lunio ‘Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig’, sy’n nodi faint o anghenion sydd gan y plentyn a faint o gymorth sydd ei angen arno.

Mae Polisi Anghenion Addysgol Arbennig yn y Ganolfan er gwybodaeth i chi. Dirprwy Bennaeth y Ganolfan, Kathryn Leighfield, yw’r Cydlynydd Anghenion Arbennig, a’r Llywodraethwr a enwir yw Susan Goddard.

 

Amrywiaeth

Mae gennym ddiwylliannau, trefniadau teuluol ac ieithoedd gwahanol wedi’u cynrychioli yn y Ganolfan. Rydym am ddathlu amrywiaeth ein cymuned bob cyfle a gawn. Gwahoddwn rieni i rannu bwyd a gwyliau â ni, a byddwn yn archwilio ein hadnoddau mor ofalus â phosibl i sicrhau eu bod mor gynrychiadol â phosibl. Byddwn yn defnyddio cyfieithydd mewn cyfarfodydd â rhieni os oes angen. Os oes gennych unrhyw syniadau am sut y gallem wneud y ganolfan yn fwy croesawgar a chynhwysol, rhowch wybod i ni.