Llythyr Croeso

Annwyl Rieni & Gofalwyr,

Ar ran y tîm cyfan, hoffwn eich croesawu i Ganolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau.  Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi a’ch plentyn yn ystod y blynyddoedd cynnar pwysig hyn, a rhoi’r gofal a’r addysg orau iddo. Fel Canolfan Blant Integredig, rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i gynnig gwasanaethau i deuluoedd fel Gofal Plant (Gofal Dydd, Clybiau ar ôl Ysgol a Chlwb Gwyliau), grwpiau Ystafell Gymunedol i chi a’ch babanod / plant bach, addysg feithrin yn Gymraeg a Saesneg a chyfleoedd dysgu i oedolion.

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud yn y Ganolfan. Mae’r gwefan hwn yn rhoi llawer o wybodaeth i chi, ond cofiwch fod croeso i chi ein holi am unrhyw beth. Mae’ch cyfraniad chi yn bwysig ni, ac rydym eisiau gweithio gyda chi i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i’ch plentyn, a hefyd roi cyfleoedd i chi ddatblygu, manteisio ar gyfleoedd dysgu, cael gwybodaeth a dod i nabod rhieni eraill.

Byddwn yn hapus i ddangos y Ganolfan i chi, a siarad am beth rydym yn ei wneud yma. Gallwch chi drefnu hyn yn y dderbynfa.

Hoffwn ni i chi deimlo’n gartrefol ac yn fodlon yma, felly cofiwch leisio’ch barn, a rhoi gwybod am eich llwyddiannau chi neu’ch pryderon. Mae fy nrws i bob amser ar agor!

Rwy’n edrych ymlaen at ddod i’ch nabod chi.

Cofion,

Carolyn Asante

Pennaeth y Ganolfan