Ein Gwerthoedd Cyffredin

Mae perthnasau cariadus llawn parch rhwng ac ymhlith plant ac oedolion yn hanfodol.

Mae lles plant ac oedolion yn ganolog i bopeth a wnawn.

Mae gennym ddelwedd gadarnhaol o BOB plentyn fel un chwilfrydig, cymwys, galluog, cryf, sydd â photensial diddiwedd.

Rydym yn galluogi ac yn annog plant i fod yn blant, gan barchu pob plentyn a gwerthfawrogi plentyndod fel rhywbeth gwerthfawr.

Caiff hinsawdd ddysgu real ac ystyriol effaith fawr ar blant a’u teuluoedd – rydym ni’n gweithio’n galed gyda’n partneriaid i greu hyn.

Caiff hawliau POB plentyn ac oedolyn eu parchu ac maent yn hanfodol … gyda hyn daw cyfrifoldeb.

Mae gan oedolion a phlant amser a lle i feddwl, myfyrio, gweithio’n unigol a chydweithio, ystyried posibiliadau diddiwedd.

Mae chwarae yn yr awyr agored, a phrofi’r amgylchedd naturiol, yn hawl gan bob plentyn.

Caiff pob rhiant a gofalwr ei barchu a’i werthfawrogi.

Mae perthnasau â’r gymuned gyfan ac amgylchedd ehangach plant yn hanfodol ac yn cael eu gwerthfawrogi.