Amdanom ni

Am Ganolfan Nhrelai a Chaerau Plant Integredig

Nod y Ganolfan yw cynnig gwasanaethau integredig o safon uchel i blant ac oedolion drwy ddull aml-asiantaeth o gydweithio.  Rydym am gynnig yr amgylchedd gorau posibl o ran gofal, addysg, iechyd, lles a datblygiad yn ein cymuned ddysgu.

Rydym yn Ganolfan gynhwysol sy’n cydnabod anghenion unigol, gan gynnig cyfle cyfartal i bawb. Rydym yn hyrwyddo perthnasau agos yn y Ganolfan i ddatblygu hunanddelwedd, hyder a lles pawb.  Y nod yw defnyddio’r Gymraeg cymaint ag y gallwn yn y Ganolfan a chefnogi datblygiad diwylliant Cymru. Cynigir addysg feithrin yn Gymraeg ac yn Saesneg.

 

Ein Gweledigaeth

Rydym yn trin plant fel unigolion ac yn parchu eu rhinweddau unigryw.  Rydym yn cynnig rhyddid a chyfleoedd i blant ddatblygu ar gyflymder sy’n addas iddyn nhw, dan do ac yn yr awyr agored.  Rydym yn cefnogi’r broses ddysgu drwy gynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar chwarae hyblyg sy’n briodol i’w datblygiad, gan ennyn eu chwilfrydedd naturiol.  Rydym yn ymrymuso plant i greu eu dealltwriaeth eu hunain o wybodaeth, sgiliau a pherthnasau. Mae’r plant yn mwynhau rhyngweithio a chyd-chwarae a chael profiadau newydd, cyffrous a hwyl. Rydym yn rhoi cymorth pwysig wrth ddatblygu dysgu annibynnol y mae plant yn ei sbarduno, ac yn gwerthfawrogi rhieni fel partneriaid.

Croesewir oedolion a dysgwyr eraill yn y Ganolfan, a chânt eu parchu am y profiadau dysgu unigryw y maent yn dod gyda nhw.  Mae eu hanghenion a’r camau nesaf yn cael eu nodi mewn ffordd gefnogol, anfeirniadol, gyda’r holl ddysgu’n cael ei gynnal o fewn sefyllfaoedd strwythuredig sy’n cynnig her addas.

Rydym yn cydnabod bod mwy nag un ffordd o ddysgu, gan gynnwys cyrsiau, sesiynau tiwtor a grwpiau rhieni anffurfiol.  Ar bob cam byddwn yn gwrando ar farn y dysgwyr a’u dyheadau ac yn eu parchu.

Rydym yn meithrin ac yn cefnogi ein staff drwy raglen unigol o ddatblygu proffesiynol ac yn parchu’r cryfderau unigol sydd gan bawb i’w cynnig i’r tîm.  Mae anghenion y Ganolfan a mentrau cyfredol y Llywodraeth yn sylfeini i ddatblygu staff yn y Ganolfan gyfan.  Rydym yn ymrwymedig i hyfforddiant a datblygiad o safon i bawb.

Rydym yn mabwysiadu polisi drws agored ac yn cefnogi ein gilydd i wneud dewisiadau gwybodus i bobl sy’n defnyddio’r Ganolfan.  Rydym yn datblygu hunanhyder a chyfathrebu effeithiol, ac yn cynnig gwybodaeth berthnasol, gyfredol a hyfforddiant mewn partneriaeth ag asiantaethau proffesiynol eraill.

Rydym yn mynd i’r gymuned leol ac yn cynnig amgylchedd dysgu hirdymor a hyfyw sy’n annog datblygiad, ac yn cynnig ymyraethau penodol yn y cartref.  Caiff hyn ei atgyfnerthu gan brofiadau a rennir, perthnasau cryf ac ymrwymiad pawb. Y nod yw cynnig profiadau dysgu cadarn a difyr sy’n para oes.